فرآیند ۱۲ ساعته پخت در اتوکلاو در دمای حدود ۱۹۰ درجه و فشار ۱۲ بار، باعث  انجام جمع شدگی- های کوتاه مدت و بلند مدت بتن می شود. طی این فرآیند، سیلیکات کلسیم هیدراته شده و به توبورمورایت  تبدیل   می شود و در نتیجه خواص ثابت می ماند و جمع شدگی ناشی از خشک شدن کاهش می یابد. یکی از تفاوت های عمده بین این محصول و بتن کفی  همین ویژگی است که از جداشدن پلاستر از بلوک ها جلوگیری می نماید.
تفاوت دیگر ابعاد دقیق تر و وزن کمتر بلوک AAC است.