پروژه های ساخته شده با بلوک هبلکس رضوی

بزرگترین بنای ساخته شده با بلوک هبلکس رضوی یا بتن سبک ، دو ساختمان اداری 20 طبقه در دریاچه چیتگر است در میان هزاران پروژه ای که با بلوکها و یا قطعات پیش ساخته بلوک هبلکس در سراسر ایران ساخته شده یا میشوند صورت زیر که حاوی بخشی از پروژه های مزبور به تفکیک نوع ساختمان است گویای استقبال  فراوان و روزافزون از هبلکس (بلوک بتنی سبک) در میان سازندگان کشور میباشد.