مشخصات فنی بلوک هبلکس رضوی ( بلوک سبک اتوکلاو شده )

مدول ارتجاعی

جمع شدگی ناشی از خشکی

جرم حجمی خشک

عایق بندی حرارتی

مدول گسیختگی

مقاومت در برابر آتش

ضریب اصطکاک

عدم خزش تغییر شکل

مقاومت فشاری