پروژه های ساخته شده با بلوک هبلکس رضوی

بزرگترین بنای ساخته شده با بلوک هبلکس رضوی یا بتن سبک ، یک ساختمان اداری ۵۲ طبقه در تکزاس آمریکا است که ارتفاع این سازه بیش از ۲۰۰ متر می باشد.در میان هزاران پروژه ای که با بلوکها و یا قطعات پیش ساخته بلوک هبلکس در سراسر ایران ساخته شده یا میشوند صورت زیر که حاوی بخشی از پروژه های مزبور به تفکیک نوع ساختمان است گویای استقبال  فراوان و روزافزون از هبلکس (بلوک بتنی ) در میان سازندگان کشور میباشد.